Wdrożenie wyników prac B+R PPHU Tudar Sp. z o.o.

Od 01.06.2017 r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE TUDAR SP. Z O.O. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu technologii przerobu drewna posuszowego celem wzrostu konkurencyjności PPHU Tudar Sp. z o.o.”

Opis projektu

Dzięki realizacji projektu PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE TUDAR SP. Z O.O. będzie mogło uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku meblarskim (w regionie, kraju i poza jego granicami) poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu technologii przerobu drewna posuszowego do praktyki gospodarczej przedsiębiorstwa. Beneficjent wdroży w swoim przedsiębiorstwie nową metodę produkcji (innowacja procesowa w skali międzynarodowej), czego konsekwencją będzie rozpoczęcie nowego dla Beneficjenta produktu – ekologicznej płyty stolarskiej EWP (Eco Wood Panel). Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup środków trwałych (składających się na zaawansowaną linię produkcyjną), wartości niematerialnych i prawnych (przyczyniających się do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej) oraz prowadzenie robót budowlanych. Dzięki realizacji projektu produkty finalne w postaci mebli będą konkurencyjne cenowo w porównaniu do substytutów o zbliżonych parametrach.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności PPHU TUDAR sp. z o.o. na runku krajowym oraz międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Cel główny będzie realizowany poprzez:

– uruchomienie technologii produkcyjnej z zakresu przerobu drewna posuszowego,
– wprowadzenie nowego produktu (ekologicznej płyty stolarskiej EWP – Eco Wood Panel) będącego częścią składową produktów finalnych firmy,
– wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
– poszerzenie bazy produkcyjnej firmy o nową halę produkcyjną – stolarnię,
– zbudowanie nowoczesnego parku maszynowego (linii produkcyjnej).

Cele projektu wpisują się w cele 3 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 „Konkurencyjność przedsiębiorstw” oraz w cele Działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”.

Wskaźnikami produktu w projekcie są:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji.
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R.
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy.
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje).

Wskaźnikiem rezultatu w projekcie są:
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach.
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych.
Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych.
Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów
Liczba wdrożonych wyników prac B+R

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta.

Wartość Projektu wynosi 3 764 135,52 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 970 448,16 zł